هیئت مدیره

هیئت مدیره‌ ادوار مختلف

دوره اول

ریاست هیئت مدیره

نایب رئیس

بازرس

دوره دوم

ریاست هیئت مدیره

نایب رئیس

دبیر اتحادیه

خزانه دار هیئت‌مدیره

بازرس هیئت‌مدیره

دوره سوم (سه‌ سال اول)

ریاست هیئت مدیره

نایب رئیس اول

نایب رئیس دوم

دبیر اتحادیه

خزانه دار هیئت‌مدیره

بازرس هیئت‌مدیره

دوره سوم (سال چهارم)

ریاست هیئت مدیره

نایب رئیس اول

نایب رئیس دوم

دبیر اتحادیه

خزانه دار هیئت‌مدیره

بازرس هیئت‌مدیره

دوره چهارم

ریاست هیئت مدیره

نایب رئیس اول

نایب رئیس دوم

دبیر اتحادیه

خزانه دار هیئت‌مدیره

بازرس هیئت‌مدیره

Print Friendly, PDF & Email