رسیدگی به شکایات

کمیسیون رسیدگی به شکایات

وظایف کمیسیون رسیدگی به شکایات

وظیفه کمیسیون رسیدگی به شکایات، رسیدگی به شکایات خریداران و مصرف‌کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ قانون می‌باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می‌گردد.

ترتیب رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به شکایات:

الف) کلیه اشخاص می‌توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات‌ صنفی، به اتحادیه‏ مربوط اعلام نمایند. اتحادیه‏ موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاری رسیدگی و به کمیسیون مذکور ارجاع نماید.

ب) کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را با حضور شاکی و متشاکی مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی یک هفته به اتحادیه برای اقدامات قانونی اعلام نماید.

ج) اتحادیه موظف است حـداکثـر ظـرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نماید. و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه آن در شهرستان‌ها برای رسیدگی ارسال نماید.

اعضاء کمیسیون رسیدگی به شکایات

Print Friendly, PDF & Email