آموزش

 کمیسیون آموزش

وظایف کمیسیون آموزش:

الف) نیازسنجی، برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری دوره‌های آموزشی.

ب) همکاری در برگزاری دوره‏‌های آموزشی متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع بند ن ماده ۳۰ قانون) بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره‌های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا.

ج) همکاری در برگزاری دوره‏‌های آموزشی تخصصی فنی (مهارت شغلی) به منظور بالابردن میزان اطلاعات و مهارت فنی و ارتقاء کارآیی صاحبان واحدهای صنفی.

د) انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

اعضاء کمیسیون آموزش

Print Friendly, PDF & Email