شرایط و ضوابط لازم برای گرفتن پروانه کسب

ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب در اتحادیه‌های صنفی

اولویت دریافت پروانه کسب در هر یک از رشته‌های صنفی با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مربوطه به ترتیب زیر می‌باشد:۱) بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری با توجه به رشته‌های تخصصی آن‌ها. ۲) افرادی که فاقد هرگونه پروانه کسب باشند.

موضوع بند ۱ ماده ۲۵ قانون نظام صنفی

مصوب ۹/۸/۱۳۷۱ هیئت عالی نظارت

ماده ا – هر فرد که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد اجاره و یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه مربوط مراجعه نماید.

تبصره ۱- در ابتدای هرسال ضرورت ایجاد واحد صنفی را اتحادیه صنف مربوطه به کمیسیون نظارت شهر و در شهرهای فاقد اتحادیه صنفی شهرداری به کمیسیون نظارت شهر مرکز شهرستان برای تائید پیشنهاد می‌نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نظر خود را اعلام دارد.

تبصره ۲- ضرورت ایجاد واحد صنفی بایستی هماهنگ باسیاست دولت درزمینهٔ تأمین و تولید و توزیع کالا و ارائه خدمات تعیین گردد.

ماده ۲- اتحادیه موظف است درخواست‌ها رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوصی ثبت و رسید آن را به متقاضی تسلیم نماید.

ماده ۳- اتحادیه با رعایت حق تقدم درخواسته‌ای رسیده موضوع ماده ۲ را بررسی و نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف ۱۵ روز کتباً اعلام می‌دارد در صورت مثبت بودن جواب اتحادیه متقاضی می‌تواند نسبت به تهیه مدارک لازم اقدام نماید.

شرایط و ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب

اولویت دریافت پروانه کسب:

ماده ۴- اولویت دریافت پروانه کسب در هر یک از رشته‌های صنفی با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مربوطه به ترتیب زیر می‌باشد:۱) بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری با توجه به رشته‌های تخصصی آن‌ها.

۲) افرادی که فاقد هرگونه پروانه کسب باشند.

ماده ۵ – برای اشخاص حقوقی و مشارکت‌های مدنی موضوع تبصره یک ذیل ماده ۱۴ قانون نظام صنفی یک پروانه به نام شرکت و با ذکر نام مدیرعامل اشخاص حقوقی درخواست‌کننده و یا احد از شرکا در مشارکت‌های مدنی (که توسط سایر شرکا کتباً معرفی‌شده باشند) در صورت احراز سایر شرایط صادر می‌گردد.

تبصره ۱- درصورتی‌که شرکت مزبور بخواهد در بیش از یک مکان فعالیت نماید برای مکانه‌ای دیگر ضمن صدور پروانه کسب طبق مفاد این ماده جهت اداره واحد صنفی برای فرد معرفی‌شده توسط مدیرعامل و یا احد از شرکا معرفی‌شده باشند) با رعایت سایر مقررات مربوطه تا سقف تعدادی که کمیسیون نظارت هر شهر تصویب نماید کارت مباشرت صادر خواهد شد.

تبصره ۲- در صورت نیاز به فعالیت در محل غیر از محل قانونی اشخاص حقوقی پس از تصویب کمیسیون نظارت مربوطه یک پروانه کسب به نام شرکت و با ذکر مشخصات نماینده قانونی آن شرکت به معرفی مدیرعامل اشخاص حقوقی درخواست‌کننده در صورت احراز سایر شرایط صادر و برای اداره بیش از یک واحد صنفی برای افرادی که مدیرعامل کتباً معرفی می‌نماید با رعایت مفاد تبصره یک همین ماده کارت مباشرت صادر خواهد گردید.

تبصره ۳- در مواردی که شخصی نمایندگی توزیع کالاهای شرکتی را عهده‌دار باشد و از نظر حقوقی شعبه یک شخصیت حقوقی تلقی نشود صدور پروانه کسب برای شخص مزبور مشمول این ماده نبوده و در صورت احراز شرایط و با رعایت سایر مقررات مربوطه پروانه کسب به نام وی صادر خواهد شد.

ماده ۶- شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب:

۱-تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور.

۲- ارائه مدارک مثبته دال بر داشتن سابقه سکونت به مدت ۵ سال برای متقاضیان شهر تهران.

تبصره – کمیسیون‌های نظارت در سایر شهرها می‌توانند با توجه به تراکم جمعیت و تعداد واحدهای صنفی و اوضاع جغرافیای آن شهر مدت سکونت را در صورت ضرورت تغییر دهند. رعایت سابقه سکونت برای متقاضیانی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و یا هم‌جوار شهرها مهاجرت می‌نمایند الزامی نمی‌باشد.

۳- ارائه سند مالکیت یا اجاره‌نامه رسمی

تبصره – در مکان‌ها و شهرهایی که برحسب عرف محل تنظیم اجاره‌نامه به‌صورت رسمی معمول نباشد به تشخیص کمیسیون نظارت ارائه اجاره‌نامه عادی کفایت می‌کند.

۴- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.

۵- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه.

۶-داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن. (به‌استثنای متقاضیانی که سن آن‌ها بیش از ۴۵ سال به بالا باشد.)

۷- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

۸-گواهی لازم مبنی برتجاری بودن محل کسب یا رعایت ضوابط شهرداری محل.

۹-برگ سلامت و بهداشت شخصی و محل کسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آرایشی می‌باشند.

۱۰- موافقت اداره اماکن نیروی انتظامی برای مشاغل خاص بر اساس آیین‌نامه مربوطه.

۱۱- مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل فنی بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون صنفی.

۱۲- عکس جدید ۶ قطعه.

۱۳- فتوکپی شناسنامه عکس‌دار دو برگ.

ماده ۷- درصورتی‌که متقاضی پروانه کسب معترض به رد درخواست خود باشد پس از وصول نظر کتبی اتحادیه می‌تواند ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت مربوطه تسلیم نماید. کمیسیون نظارت موظف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام دارد نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.

تبصره – درصورتی‌که اتحادیه در مدت مقرره از دادن پاسخ خودداری نماید متقاضی می‌تواند اعتراض خود را به کمیسیون نظارت جهت رسیدگی تسلیم نماید.

ماده ۸- اتحادیه موظف است ماهانه گزارش کتبی در مورد متقاضیان دریافت پروانه کسب و رد و یا قبول صدور پروانه جهت نظارت به کمیسیون ارسال نماید.

ماده ۹- برای صنوفی که طبق تصویب هیئت عالی نظارت رعایت حدود صنفی الزامی است واحدهای صنفی مربوطه موظف به رعایت آن پس از تصویب متراژ آن در کمیسیون نظارت خواهند بود.

تبصره ۱- آن دسته از واحدهای صنفی که قبلاً تأسیس شده و دارای پروانه کسب معتبر می‌باشند مشمول این ماده نمی‌شوند.

تبصره ۲- توافق واحدهای ذینفع و هم‌جوار در مورد تغییر و تعدیل حدود صنفی بلااثر می‌باشد.

ماده ۱۰- اتحادیه‌های صنفی مکلف‌اند نسبت به تعویض و یا تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی با ارائه گواهی دال بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات بیمه عوارض شهرداری و برای مالیات‌ها و حق بیمه قطعی نشده ارائه گواهی مربوط به طرح پرونده در مراجع ذی‌ربط و همچنین ارائه تأییدیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی می‌باشد اقدام نمایند.

ماده ۱۱- اتحادیه موظف است فقط برای کسانیکه پروانه کسب برای آن‌ها صادر شده است کارت عضویت در اتحادیه صادر نمایند.

صدور کارت عضویت برای افراد فاقد پروانه کسب ممنوع است.

تبصره – صدور کارت عضویت در اتحادیه مستلزم پرداخت حق عضویت سالانه می‌باشد.

ماده ۱۲-عضویت فرد صنفی در شرکت‌های تعاونی صنفی منوط به داشتن پروانه کسب معتبر در اتحادیه مربوطه می‌باشد.

ماده ۱۳- درصورتی‌که مورد یا مواردی از شرایط و ضوابط صدور پروانه کسب موضوع ماده ۶ این ضوابط بنا به تشخیص مراجع ذی‌ربط از فرد صنفی اسقاط گردد اتحادیه مربوطه مکلف است حسب اعلام کتبی مراجع قانونی نسبت به ابطال پروانه کسب وی اقدام نمایند.

ماده ۱۴- مبلغ حق عضویت با توجه به هزینه‌های جاری هر اتحادیه در چهارچوب وظایف پیش‌بینی‌شده در قانون نظام صنفی توسط مجمع امور صنفی ذی‌ربط پیشنهاد و به تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد. حق عضویت مذکور در صورت ضرورت هر دو سال یک‌بار قابل‌تجدید نظر می‌باشد.

تبصره – در اتحادیه‌های صنفی که واحدهای عضو به درجات و رسته‌های مختلف تقسیم‌شده‌اند این مبلغ می‌تواند متفاوت باشد.

ماده ۱۵- خرید و فروش پروانه کسب ممنوع است. درصورتی‌که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند اتحادیه مربوطه مکلف است با رعایت مقررات مربوطه پروانه منتقل‌کننده را باطل و پروانه جدید به نام منتقل الیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند.

ماده ۱۶- تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۱۷- در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی برای مدت باقی‌مانده اعتبار پروانه کسب بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۸- صاحبان پروانه کسب می‌توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شرایط فردی مندرج در ماده ۶ این آیین‌نامه نمایند.

تبصره ۱- صاحب پروانه کسب و مباشر وی متضامنا کلیه مسئولیت‌هایی که قانونا به عهده صاحب پروانه کسب می‌باشد را به عهده خواهند داشت.

تبصره ۲- صاحب پروانه کسب می‌تواند در هر موقع که مقتضی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به عزل و یا تغییر مباشر اقدام نماید.

تبصره ۳- صدور کارت مباشرت مستلزم عقد قراردادی بین فرد صنفی و مباشر می‌باشد و یک نسخه قرارداد مذکور در پرونده فرد صنفی خواهد شد.

تبصره ۴- دبیرخانه هیئت عالی نظارت نسبت به تهیه فرم کارت مباشرت اقدام تا پس از تصویب هیئت عالی نظارت جهت اجرا در سطح کشور ابلاغ گردد.

ماده ۱۹- دبیرخانه هیئت عالی نظارت به‌منظور یکنواختی پروانه‌های کسب و کارت‌های عضویت در اتحادیه‌ها نسبت به تهیه الگوی آن‌ها اقدام و نمونه آن را پس از تصویب هیئت عالی نظارت به کمیسیون‌های نظارت جهت اجرا در سازمان‌های صنفی ابلاغ می‌نماید.

ماده ۲۰- کمیسیون‌های نظارت مکلف‌اند برحسب هر اتحادیه صنفی پس از کسب نظر از اتحادیه‌های مربوطه و مجمع امور صنفی ذی‌ربط موارد زیر را تصویب و علاوه بر ضوابط صدور پروانه کسب جهت اجرا به آن اتحادیه ابلاغ و یک نسخه آن را جهت هماهنگی لازم به دبیرخانه هیئت عالی نظارت ارسال نمایند:

۱- تعیین رسته‌هایی که در هر اتحادیه مستلزم اخذ پروانه کسب است برحسب تولید توزیع و یا خدماتی که عرضه می‌نمایند.

۲-ضوابط خاص واحد صنفی در هر اتحادیه جهت صدور پروانه کسب که برحسب موقعیت اتحادیه‌های صنفی ضرورت داشته باشد.

۳-تعیین حداقل فاصله بین دو واحد صنفی مشابه و استثنائات آن برای صنوفی که هیئت عالی نظارت برقراری حدود صنفی آنان را ضروری تشخیص داده است.

ماده ۲۱- این آیین‌نامه شامل ۲۱ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۹/۸/۱۳۷۱ به تصویب هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور رسیده است.

Print Friendly, PDF & Email

مطلب پیشنهادی

قانون کار

قانون کار

قانون کار جمهوری اسلامی ایران  تاریخ تصویب: ۲۹/۸/۱۳۶۹ نقل از روزنامه رسمی شماره: ۱۳۳۸۷   تاریخ: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *